Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Thùy Linh

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của
người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn
Thành phố Hà Nội, nhằm tìm ra giải pháp nâng cao lòng trung thành của người lao
động làm việc cho các doanh nghiệp thuộc loại hình này. Thông qua phương pháp
điều tra khảo sát, dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 235 người lao động tại 22
doanh nghiệp FDI. Dữ liệu khảo sát được phân tích thông qua phần mềm SPSS. Kết
quả nghiên cứu đã chỉ ra hai yếu tố: Đào tạo và phát triển, mối quan hệ với đồng
nghiệp có tác động đến lòng trung thành của người lao động tại các doanh nghiệp
FDI. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm
nâng cao lòng trung thành của người lao động tại doanh nghiệp FDI nói riêng và
nâng cao lòng trung thành của người lao động trong các doanh nghiệp nói chung.
Mặc dù, kết quả nghiên cứu đã đạt được mục tiêu nhưng mức độ giải thích sự thay
đổi về lòng trung thành của người lao động đang còn hạn chế (45,2%). Đây cũng là
hướng nghiên cứu tiếp theo của nhóm tác giả trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009