Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tinh bột ngô oxi hóa: tính chất và sự ảnh hưởng đến màng phân hủy sinh học

Đào Phi Hùng, Trương Thị Nam, Mạc Văn Phúc, Nguyễn Anh Hiệp, Trinh Văn Thành, Nguyễn Thiên Vương

Tóm tắt


Bài báo phân tích và chỉ rõ những tính chất của hiện tượng oxi hóa của bột ngô.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP