Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giám sát sự lưu hành virus cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm tỉnh Lạng Sơn bằng phương pháp realtime - PCR

Nguyễn Thị Lan, Phạm Ngọc Thạch, Trịnh Đình Thâu, Phạm Hồng Ngân, Đào Lê Anh

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, 2.100 mẫu swab đã được thu thập (gộp thành 420 mẫu xét nghiệm) từ gia cầm tại 5 chợ khác nhau (Đông Kinh, Giếng Vuông, Đồng Đăng, Tân Thanh và Kỳ Lừa) để nghiên cứu về sự lưu hành của virus cúm A/H5N6 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết quả điều tra hiện trạng buôn bán gia cầm và giám sát sự lưu hành của virus cúm A/H5N6 trên địa bàn tỉnh cho thấy: chợ Đồng Đăng là chợ buôn bán gia cầm lớn nhất và chợ Giếng Vuông là chợ ợ buôn bán gia cầm nhỏ nhất trong 5 chợ điều tra. Số lượng gia cầm buôn bán ở ở các chợ có nguồn gốc tại Lạng Sơn chiếm khoảng 61,3% và gia cầm có nguồn gốc ngoại tỉnh là 38,7%. Tỷ lệ gia cầm nhiễm virus cúm A trung bình ở ở 5 chợ là 23,33%, trong đó chợ Đông Kinh có tỷ lệ gia cầm bị nhiễm cao nhất (34,28%); thấp nhất là chợ Đồng Đăng (15,00%). Đánh giá nguy cơ nhiễm cúm gia cầm theo thời gian trong năm thì tỷ lệ gia cầm dương tính với cúm type A tập trung từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm lưu thông, tiêu thụ gia cầm nhiều nhất (trước và sau tết Nguyên Đán).Kết quả xét nghiệm các mẫu swab đã phát hiện có 19 mẫu trên tổng số 420 mẫu dương tính với virus cúm A/H5N6, chiếm tỷ lệ là 4,52%, phân bố ở ở 4 chợ (Đông Kinh, Giếng Vuông, Đồng Đăng và Tân Thanh), riêng chợ Kỳ Lừa không phát hiện thấy virus cúm A/H5N6.

Toàn văn: PDF