Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh do Histomonas meleagridis trên gà nuôi thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Lan, Đào Lê Anh, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Hồng Chiên

Tóm tắt


Dựa vào triệu chứng lâm sàng và mổ khám 1800 con gà nghi mắc bệnh do Histomonas meleagridis (H. meleagridis) tại 4 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, đã phát hiện được 394 con mắc bệnh do H. meleagridis, chiếm tỷ lệ 21,89%. Trong đó, gà ở tỉnh Bắc Giang chiếm tỷ lệ mắc bệnh cao nhất: 34,90%, kế đến là tỉnh Vĩnh Phúc (20,24%), tỉnh Hưng Yên (17,83%) và thấp nhất ở tỉnh Bắc Ninh (13,18%).Tỷ lệ gà mắc bệnh do H. meleagridis ở các lứa tuổi là khác nhau, cao nhất ở gà từ 3 đến 4 tháng tuổi (37,70%), tiếp đến gà trên 4 tháng tuổi (31,11%); gà từ 1-2 tháng tuổi (19,57%); gà dưới 1 tháng tuổi không mắc bệnh này.Tỷ lệ gà mắc bệnh khác nhau ở các mùa, cao nhất là ở mùa xuân (33,95%), mùa hè (28,65%), mùa thu (14,44%) và thấp nhất là ở mùa đông (10,11%).Tỷ lệ mắc bệnh do H. meleagridis của gà ở quy mô trang trại nuôi trên 1000 con là 28,54%, từ 500-1000 con là 20,97% và dưới 500 con là 16,74%. Tỷ lệ sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05).Tỷ lệ gà nhiễm giun kim (Heterakis gallinarum) có liên quan mật thiết với tỷ lệ gà mắc bệnh do H. meleagridis. Tỷ lệ gà nhiễm giun kim trong vùng nghiên cứu là 28,45%, dao động từ 20,07% đến 39,79%.

Toàn văn: PDF