Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh đáp ứng miễn dịch đối với hai loại vacxin cúm gia cầm trên gà ác tại tỉnh Tiền Giang

Trần Ngọc Bích, Nguyễn Lê Minh Phú, Nguyễn Văn Khanh, Thái Quốc Hiếu

Tóm tắt


Kết quả khảo sát đáp ứng miễn dịch đối với hai loại vacxin cúm A H5N1 trên gà ác (Gallus gallusdomesticus brisson) tại tỉnh Tiền Giang bằng phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu (HI) cho thấy:Kháng thể thụ động đối với virus cúm gia cầm của gà ác ở nghiệm thức 1 (vacxin H5N1 Re-6) là60% đối với gà ở 1 ngày tuổi và 40% ở 14 ngày tuổi; ở nghiệm thức 2 (Navet-Vifluvac) thì tỷ lệ nàylà 65% đối với gà ở 1 ngày tuổi và 50% ở 14 ngày tuổi.Tỷ lệ bảo hộ sau 1 tháng tiêm phòng vacxin cúm gia cầm của gà ác: Ở nghiệm thức 1 (vacxinH5N1 Re-6) là 16% đối với gà ở 30 ngày tuổi và 65% ở 60 ngày tuổi, 85% ở 90 ngày tuổi, 85% ở 120ngày tuổi, 75% ở 150 ngày tuổi và 65% ở 180 ngày tuổi; Ở nghiệm thức 2 (vacxin Navet-Vifluvac)thì tỷ lệ này là 25% đối với gà ở 30 ngày tuổi và 85% ở 60 ngày tuổi, 95% ở 90 ngày tuổi, 85 % ở120 ngày tuổi, 80% ở 150 ngày tuổi và 55% ở 180 ngày tuổi.Kết quả so sánh đáp ứng miễn dịch của hai loại vacxin cúm gia cầm trên gà ác tại tỉnh Tiền Giang cho thấy, vacxin H5N1 Re-6 có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch nhanh và thời gian miễn dịch kéo dài hơn so với Navet-Vifluvac.

Toàn văn: PDF