Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng và giải pháp công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm 6 tháng cuối năm 2018 tại Hà Nội

Nguyễn Ngọc Sơn

Tóm tắt


Thực trạng và giải pháp công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm 6 tháng cuối năm 2018 tại Hà Nội

Toàn văn: PDF