Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU TRA SỰ LƯU HÀNH HỘI CHỨNG SINH SẢN VÀ HÔ HÂP (PRRS) TRÊN ĐÀN LỢN MỘT SỐ TỈNH Ở VIỆT NAM

Nguyễn Văn Cảm

Tóm tắt


Tóm tắt

Qua thực hiện dự án "Điều tra sự lưu hành PRRS trên đàn lợn một số tỉnh ở Việt Nam" trong năm 2008, kết quả cho thấy:

- Tổng số 674 mẫu huyết thanh (gồm  601 mẫu huyết thanh lợn nái và 73 mẫu huyết thanh lợn đực) v à 73 mẫu tinh dịch thu thập được tiến hành kiểm tra đều không phát hiện thấy virut PRRS.

- Tỷ lệ lưu hành kháng thể PRRS trong các đàn lợn điều tra là cao, tỷ lệ trung bình 82,6%. Trong đó tỷ lệ ở lợn nái là 81,2% và ở lợn đực là 94,5%. Kết quả này cho thấy nguy cơ lây lan virut PRRS từ lợn đực cao hơn nhiều so với lợn nái, đặc biệt khi virut PRRS có thể lây qua tinh dịch.

- Sự lưu hành kháng thể PRRS trong các cơ sở chăn nuôi (trại và hộ) đạt tỷ lệ 87,6%, đặc biệt có tới 9/15 tỉnh đã phát hiện trong 100% số trại và hộ chăn nuôi đã lấy mẫu.

- Kháng thể PRRS dòng Bắc Mỹ đã lưu hành ở tất cả 15 tỉnh đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra, và tỷ lệ trung bình là 75.1%. Phát hiện thấy kháng thể PRRS dòng châu Âu lưu hành ở 8 trên 15 tỉnh  với tỷ lệ là 7,6%.

- Tỷ lệ trung bình số trại có lưu hành kháng thể PRRS chủng châu Âu (33,3%) thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chủng Bắc Mỹ (78,4%).

Từ khoá: Lợn, PRRS, Lưu h ành, Virut PRRS , Chủng Bắc Mỹ, Chủng châu Âu


Toàn văn: PDF