Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP LƯU GIỮ TẾ BÀO CHO PHẢN ỨNG MIỄN DỊCH PEROXIDASE ĐƠN LỚP (IPMA) ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KHÁNG THỂ CHỐNG LẠI VIRUT PRRS ĐỘC LỰC CAOh hàm lượng kháng thể chống lại virut PRRS độc lực cao.

Ngô Hữu Lai và cs

Tóm tắt


Tóm tắt

            Việc lưu giữ mô tế bào nuôi cấy nhiễm virut gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) độc lực cao trong đĩa 96 giếng đã được tiến hành để dễ dàng xác định hàm lượng kháng thể trong huyết thanh bằng phản ứng miễn dịch peroxidase đơn lớp. Các phương pháp rửa đệm, cố định và làm khô đã được áp dụng cho việc lưu giữ trong tủ lạnh. Đĩa được tạo ra bằng phương pháp rửa đệm sau khi lưu giữ được sử dụng để đo hàm lượng IPMA thì thấy không có sự thay đổi về hàm lượng IPMA trước và sau khi lưu trữ 6 tháng, nhưng không đúng với 2 phương pháp cố định và làm khô. Tuy nhiên, cũng với phương pháp này khi đĩa được lưu trữ trong 1 năm thì hàm lượng IPMA có giảm nhẹ ở một số loại huyết thanh nhưng không phải với tất cả.
Chúng tôi đã chỉ ra rõ ràng rằng phương pháp lưu trữ bằng cách rửa đệm là rất hữu ích và xác định nhanh chóng hàm lượng kháng thể kháng virut PRRS bằng phản ứng IPMA.

      Từ khoá: Phản ứng IPMA, virut PRRS.


Toàn văn: PDF