Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮCXIN NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ PHÒNG BỆNH ĐẬU GÀ BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO Tải xuống tải PDF