Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỐI LIÊN QUAN CỦA TUỔI, GIỐNG BÒ, TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY VÀ MÙA VỤ ĐẾN TỶ LỆ PHÁT HIỆN GEN ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN E. COLI

Bùi Thị Thu Trang

Tóm tắt


TÓM TẮT

Tổng số 238 mẫu phân bò được thu thập từ các trại chăn nuôi tại TP Hồ Chí Minh (50 mẫu phân bê tiêu chảy, 65 phân bê bình thường, 69 phân bò tiêu chảy, và 54 phân bò bình thường). Nuôi cấy và phân lập E. coli trên môi trường CT-SMAC bổ sung 0,05mg/L kháng sinh cefixime và 2,5mg/L tellurite. Mỗi mẫu chọn 4-5 khuẩn lạc trắng và/hay hồng để cấy chuyển vào từng ống NA riêng biệt, ủ 370C/24h, thử IMViC. Xác định các gen stx1, stx2, eae, hly bằng mPCR1 (Paton và Paton, 1998) và gen rfbE, fliC của O157:H7 bằng mPCR2 (McEvoy, 2003) cho DNA E. coli trong mỗi mẫu phân cũng như của từng gốc E. coli.

Trong 238 mẫu phân đã phát hiện được 90 mẫu có E. coli mang gen độc lực (37,82%), trong đó gen stx2 chiếm 18,49%, kế đến là gen stx1 13,03%, eae và hly được phát hiện với tỉ lệ như nhau 12,61%, gen rfbE và fliC hiện diện với tỉ lệ thấp lần lượt là 0,84% và 2,94%.

Trắc nghiệm c2 cho thấy từng yếu tố khảo sát liên quan rõ rệt đến tỉ lệ phát hiện gen stx2 của STEC (p<0.05) nhưng yếu tố tuổi không liên quan đến khả năng phát hiện gen stx1 và yếu tố mùa cũng không liên quan đến gen hly (p>0.05); tỉ lệ phát hiện gen eae liên quan rõ rệt đến yếu tố tuổi và giống bò (p<0.05). Phân tích hồi quy logit của 4 yếu tố kết hợp ta thấy E. coli trong phân tiêu chảy cho cơ hội phát hiện gen stx1, stx2hly của STEC cao hơn 2 lần so với phân bình thường; phân bò sữa Holstein có tỉ lệ phát hiện gen stx1, stx2 cao hơn 9 lần và gen eae gấp 13 lần so với giống bò Ta; mùa mưa giúp phát hiện gen stx2 cao gấp 4 lần so với mùa nắng nhưng không liên quan đến tỉ lệ phát hiện các gen độc lực khác. Tuổi bò không liên quan đến khả năng phát hiện gen stx1 và stx2 nhưng tăng khả năng phát hiện gen eae trong phân bò trưởng thành gấp 6 lần và gen hly gấp 3 lần so với phân bê. Tỉ lệ phát hiện gen rfbE và fliC của E. coli O157:H7 trong phân không khác biệt giữa các yếu tố khảo sát.

Từ khóa: Bò, E.coli, STEC, O157:H7, Gen độc lực, Tần suất phát hiện


Toàn văn: PDF