Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH Ở DÊ TỈNH TRÀ VINH VÀ THỬ NGHIÊM JĐIỀU TRỊ

Nguyễn Hữu Hưng

Tóm tắt


Tóm tắt

Qua khảo sát 881 mẫu phân dê ở các lứa tuổi (< 1 năm, 1-2 năm và > 2 năm tuổI) và kết quả mổ khám 127 dê tìm các loài giun sán ký sinh tại tỉnh Trà Vinh cho thấy:

Dê nuôi ở Trà Vinh bị nhiễm giun sán với tỷ lệ 73,67%. Tỷ lệ nhiễm tăng dần theo lứa tuổi: dê <1 năm tuổi (56,35%), dê 1-2 năm tuổi (78,22%) và cao nhất ở dê > 2 năm tuổi (82,82%). Có 8 loài giun sán ký sinh ở dê, trong đó 5 loài thuộc lớp giun tròn  (Nematoda): Oesophagostomum columbianum (64,57%), Haemonchus contortus (62,99%), Bunostomum trigonocephalum (29,92%), Trichocephalus ovis (24,41%), và Oesophagostomum venulosum (10,24%) , 2 loài thuộc lớp sán dây ( Cestoda) là Moniezia expansa (13,39%), Moniezia benedeni (14,96%) và một loài thuộc lớp sán lá ( Trematoda) là Paramphistomum cervi (7,88%).

Thử nghiệm hiệu quả tẩy trừ của 2 loại thuốc trên 20 dê nhiễm giun sán, kết quả cho thấy :Albendazole với liều 8,33mg/kg thể trọng và Fenbendazole với liều 7,6mg/kg thể trọng đều cho hiệu quả tẩy sạch các loài giun tròn và sán dây ký sinh ở dê. Thuốc an toàn và không gây phản ứng phụ trong quá trình tẩy trừ.

Từ khoá: Dê, Giun sán, Tỷ  lệ  nhiễm , Tẩy trừ,  Tỉnh  Trà Vinh


Toàn văn: PDF