Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN TRÂU BÒ Ở VIỆT NAM

Hoàng Văn Hiền và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

            Trong những năm gần đây, số lượng người bị nhiễm sán lá gan lớn ở Việt Nam tăng đến mức báo động. Để đánh giá nguồn lây nhiễm từ gia súc, chúng tôi điều tra tình hình nhiễm sán lá gan lớn ở trâu bò một số vùng thuộc 9 tỉnh, đại diện cho 3 miền: Bắc, Trung và Tây Nguyên, và miền Nam Việt Nam. Kết quả điều tra 800  trâu bò cho thấy, tỷ lệ nhiễm sán lá gan chung trên cả 3 miền là 35,0%, dao động từ 0-60,0%. Tỷ lệ nhiễm sán lá gan ở trâu bò giảm dần từ miền Bắc đến miền Nam: tỷ lệ nhiễm trung bình ở miền Bắc là 50,0%, dao động từ 36-60%; ở miền Trung và Tây nguyên là 38,7%, dao động 24-56%; thấp nhất ở miền Nam là 7,0%, dao động 0-28,0%. Tuy vậy có thể các địa điểm điều tra ở miền Nam là vùng khô hạn , ít ốc ký chủ trung gian nên tỷ lệ nhiễm sán lá gan trâu bò còn tháp.

Từ khóa:Trâu bò, Sán lá gan, Tỷ lệ nhiễm, Việt Nam


Toàn văn: PDF