Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI PHÂN LẬP TỪ LỢN CON MẮC BỆNH TIÊU CHẢY

Võ Thành Thìn

Tóm tắt


Tóm tắt

Đã tiến hành phân tích gen kháng kháng sinh của 184 chủng vi khuẩn E. coli phân lập từ lợn con mắc bệnh tiêu chảy tại một số tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Tất cả các chủng vi khuẩn đều mang ít nhất 1 gen kháng kháng sinh. Trong đó, tỷ lệ các chủng vi khuẩn mang một số gen đề kháng nhóm kháng sinh aminoglycosid là cao nhất (98,37%), tiếp theo là nhóm tetracyclin (95,11%), sulfonamid (84,24%), β - lactam (62,5%), phenicol (56,52%) và quinolone (46,74%). Đây là những kết quả đầu tiên về gen kháng kháng sinh ở vi khuẩn E. coli phân lập từ lợn con bị bệnh tiêu chảy tại Việt Nam.

Từ khóa: E.coli, Gen kháng kháng sinh, Lợn con,Tiêu chảy


Toàn văn: PDF