Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CHUỘT Babl/C VỚI KHÁNG NGUYÊN TIÊN MAO CỦA VI KHUẨN E.coli O157:H7 Tải xuống tải PDF