Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN DÂY KÝ SINH Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, THỜI GIAN TỒN TẠI CỦA ĐỐT VÀ TRỨNG SÁN DÂY Ở NGOẠI CẢNH

Nguyễn Thị Kim Lan và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Điều tra tình hình hiễm sán dây ở gà thả vườn tại 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên, đã phát hiện 5 loàI:  Raillietina tetragona, R. echinobothrida, R. cesticillus, R. volzi và Cotugina digonopora vớI tần suất xuất hiện 55,56% - 100% tùy địa phương Về mùa vụ: Tỷ lệ nhiễm ở vụ hè - thu cao hơn vụ đông - xuân (51,33% và 44,73% ).

 Tỷ lệ mẫu có đốt sán dây ở nền chuồng, xung quanh chuồng và vườn thả gà là 19,18%; 9,37% và 5,76%. Thời gian đốt sán bắt đầu phân hủy ngắn nhất ở mùa hè (2 - 3 ngày), dài nhất ở mùa đông (5 - 6 ngày); thời gian đốt sán phân hủy hoàn toàn ở mùa hè: 4 - 5 ngày, mùa đông: 6 - 8 ngày. Thời gian trứng sán dây bắt đầu chết và chết hoàn toàn ngắn nhất ở mùa hè, dài nhất ở mùa đông; trong điều kiện phân luôn ẩm ướt, trứng chết nhanh hơn phân để khô tự nhiên.

Từ khóa:

TÓM TẮT

Điều tra tình hình hiễm sán dây ở gà thả vườn tại 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên, đã phát hiện 5 loàI:  Raillietina tetragona, R. echinobothrida, R. cesticillus, R. volzi và Cotugina digonopora vớI tần suất xuất hiện 55,56% - 100% tùy địa phương Về mùa vụ: Tỷ lệ nhiễm ở vụ hè - thu cao hơn vụ đông - xuân (51,33% và 44,73% ).

 Tỷ lệ mẫu có đốt sán dây ở nền chuồng, xung quanh chuồng và vườn thả gà là 19,18%; 9,37% và 5,76%. Thời gian đốt sán bắt đầu phân hủy ngắn nhất ở mùa hè (2 - 3 ngày), dài nhất ở mùa đông (5 - 6 ngày); thời gian đốt sán phân hủy hoàn toàn ở mùa hè: 4 - 5 ngày, mùa đông: 6 - 8 ngày. Thời gian trứng sán dây bắt đầu chết và chết hoàn toàn ngắn nhất ở mùa hè, dài nhất ở mùa đông; trong điều kiện phân luôn ẩm ướt, trứng chết nhanh hơn phân để khô tự nhiên.

Từ khóa: Sán dây, Gà thả vườn,Tỷ lệ nhiễm, Ngoại cảnh, tỉnh Thái Nguyên.


Toàn văn: PDF