Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CHỐNG BỆNH GUMBORO CỦA GÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG VACXIN ĐƠN GIÁ VÀ ĐA GIÁ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Hồng Minh và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

            Đã xác định mức độ đáp ứng miễn dịch chống bệnh Gumboro của gà được sử dụng vacxin đơn giá và đa giá sản xuất tại Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương.

Gà sử dụng 1 lần vacxin Gumboro, hiệu giá kháng thể đạt cao nhất ở 28 ngày tuổi (914,23±13,78 với  vacxin đơn giá và 823,25±15,56 với vacxin đa giá). Gà sử dụng 2 lần vacxin Gumboro vào lúc 7 và 14 ngày tuổi, hiệu giá kháng thể đạt cao nhất ở 42 ngày tuổi (2289,79±18,26 với vacxin đơn giá và 1995,01±24,28 với vacxin đa giá). Công cường độc vào lúc 42 ngày tuổi, toàn bộ gà được sử dụng vacxin đều không bị ỉa chảy và không có bệnh tích ở túi Fabricius. Một tỷ lệ nhất định gà sử dụng 1 lần vacxin có bệnh tích xuất huyết cơ đùi, cơ ngực (13,33%- vacxin đơn giá, 20% -vacxin đa giá)


Toàn văn: Không đề