Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÊN GÀ THỊT TẠI HAI TỈNH VĨNH LONG VÀ SÓC TRĂNG

Nguyễn Hữu Hưng

Tóm tắt


TÓM TẮT

              Qua khảo sát 2330 mẫu máu gà thịt tại 4 địa bàn thuộc 2 tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng, kết quả cho thấy:

            -Đàn gà thịt nhiễm ký sinh trùng (KST) đường máu với tỷ lệ nhiễm khá cao : 30,47%, trong đó tỷ lệ nhiễm ở Vĩnh Long là 32,38%, cao hơn ở Sóc Trăng (28,22%).Về lứa tuổi gà: tỷ lệ nhiễm tăng đồng biến theo lứa tuổi .Về giống gà: gà Tam Hoàng có tỷ lệ nhiễm cao hơn hai giống Newlohman và Brown AAA.Về kiểu chuồng nuôi: Gà nuôi theo kiểu chuồng hở tỷ lệ nhiễm cao hơn so với kiểu chuồng kín.

- Có 2 loài KST máu được tìm thấy ở gà nuôi tại 2 tỉnh là Leucocytozoon caulleryiPlasmodium spp. . Trong đó, tỷ lệ nhiễm  Leucocytozoon caulleryi là chủ yếu và cao hơn. Có sự nhiễm ghép cả 2 loài trên các đàn gà khảo sát.

 


Toàn văn: Không đề