Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI 2 TỈNH BẮC NINH VÀ BẮC GIANG

Nguyễn Nhân Lừng và cs

Tóm tắt


Tóm tắt

Qua mổ khám và thu thập giun tròn (Nematoda) ký sinh trên 1440 gà thả vườn nuôi tại 6 huyện thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang., kết quả cho thấy:

- Có 15 loài giun tròn ký sinh ở gà , trong đó có các loài gây hại lớn cho gà như: giun đũa  A. galli; giun tóc  C. obsignata, E. annalutus; giun kim  H. beramporiaH. gallinarum; giun dạ dày  T. fissispinaT. mohtedai.

- Tỷ lệ nhiễm chung ở gà cả hai tỉnh rất cao: 86,59%. Cường độ nhiễm trung bình 18,39 giun/cá thể gà.

- Cường độ nhiễm có xu hướng tăng dần theo lứa tuổi gà, cao nhất ở gà 6 tháng tuổi,

- Vụ hè - thu mức độ nhiễm giun tròn ở gà cao hơn vụ đông - xuân về cả tỉ lệ và cường độ nhiễm.

 


Toàn văn: Không đề