Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHẾ PHẨM TỪ CÂY BỒ CÔNG ANH MŨI MÁC ( Lactuca indica L) TỚI KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ THỊT

Bùi Thị Tho và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

       Đã tiến hành thử nghiệm 2 dạng chế phẩm của cây bồ công anh mũi mác ( Lactuca indica L) (gọi tắt BCA) trên đàn gà thịt thương phẩm gồm 600 con từ 7 - 42 ngày tuổi nuôi tại trại gà gia công của công ty DABACO. Kết quả cho thấy:

- Mức độ tăng trọng, chất lượng thịt gà thí nghiệm khi được bổ sung cao và nước sắc cô đặc BCA 20% vào nước uống cao hơn so với lô đối chứng.

- Cả 2 dạng chế phẩm  đều kích thích tăng trọng gà thí nghiệm, trong đó dạng cao đặc BCAMM 20% có hiệu quả cao hơn nước sắc cô đặc 20%.

- Cao đặc bảo quản tốt hơn trong điều kiện thường, sản xuất được thành chế phẩm , tuy nhiên giá thành cao hơn nước sắc cô đặc, nước sắc cô đặc phải bảo quản trong trong tủ lạnh và chỉ dùng trong thời gian 2-4 tuần.

- Khi tiến hành cân thịt gà ở 42 ngày tuổi cho thấy khối lượng cân sống, móc hàm, thân thịt, cơ lườn và co đùi ở lô có sử dụng các chế phẩm BCA đều cho khối lượng cao hơn so với lô đối chứng.

 


Toàn văn: Không đề