Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG BỆNH LÝ NỔI TRỘI Ở LỢN

Lê Quang Toản

Tóm tắt


Tóm tắt

Chúng ta có thể thấy rõ rằng những bệnh lý nổi trội  trong sản xuất lợn đã bắt đầu từ những chủ đề được bàn trong những hội nghị quốc tế, châu   u hoặc quốc gia và bắt đầu từ những ca chẩn đoán ở phòng thí nghiệm . Những bệnh được phòng thí nghiệm chẩn đoán đều là đa nhân tố và vì thế đều được gọi dưới cái tên bệnh phức hợp đòi hỏi phải chẩn đoán phân biệt. Đó là các bệnh ỉa chảy sơ sinh, bệnh trực khuẩn coli lợn cai sữa, những bệnh đường ruột trong giai đoạn vỗ béo hoặc rối loạn tiêu hoá, và rối loạn hô hấp. Giải phẫu bệnh đã bổ sung thêm những thông tin về tổn thương, với những thời hạn và những giá cả hợp lý.


Toàn văn: Không đề