Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN AN TOÀN SINH HỌC VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT

Nguyễn Văn Cảm

Tóm tắt


Lời giới thiệu

Việc ô nhiễm môi trường và an toàn sinh học hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng được quan tâm, nó đã trở thành vấn đề của toàn cầu. Ở Việt nam những năm gần đây tình trạng ô nhiễm môi trường đang nóng lên và trong tình trang báo động. Trong lĩnh vực chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật những năm gần đây đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Thú y quan tâm tới an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ này mới chỉ là bước đầu. Ngày 25/5/2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành thông tư số 31/2010/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y trong đó có "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cở sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật". Để góp phần tích cực vào việc an toàn sinh học và giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ cơ sở chẩn đoán bệnh động vật, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt là những người đang làm công tác chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật tại các phòng thí nghiệm bài viết này để tham khảo.


Toàn văn: Không đề