Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ CÔNG CƯỜNG ĐỘC GÀ, VỊT, NGAN SAU KHI DÙNG VACXIN CÚM GIA CẦM TÁI TỔ HỢP H5N1 CHỦNG RE-5 CỦA TRUNG QUỐC

Nguyễn Văn Cảm và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

            Trung Quốc sắp tới sẽ không sản xuất vacxin cúm gia cầm H5N1 chủng Re-1, thay vào đó sản xuất vacxin cúm H5N1 chủng Re-5. Cục Thú y đã đồng ý cho nhập vacxin từ 2 Công ty cuả Trung Quốc để khảo nghiệm. Sau khi đã được đánh giá vacxin sử dụng an toàn, công việc tiếp theo là công cường độc đánh giá hiệu lực với chủng virut cúm cường độc đang lưu hành ở Việt Nam, kết quả cho thấy:

Gà, vịt, ngan sau khi tiêm phòng vacxin cúm H5N1 chủng Re5 của 2 công ty có kháng thể trung bình từ 4,1 -  8,3 log2, đem công cường độc đều bảo hộ với tỷ lệ cao (90 - 100% với gà, 100% với vịt và ngan).

Gà, vịt, ngan tiêm phòng đủ hiệu giá kháng thể bảo hộ nhưng khi công cường độc vẫn không ngăn được hoàn toàn sự nhân lên của virút, sau ngày thứ 12 virút còn rất ít hoặc không còn thông qua tỷ lệ dương tính. Kết quả này rất khác biệt so với lô đối chứng.

Từ khóa : Cúm gia cầm, Vacxin H5N1 chủng Re-5, Khảo nghiệm,An toàn, Hiệu lực


Toàn văn: PDF