Chi tiết về Tác giả

Anh, Đào Lê

  • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Giám sát sự lưu hành virus cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm tỉnh Lạng Sơn bằng phương pháp realtime - PCR
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh do Histomonas meleagridis trên gà nuôi thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
    Tóm tắt  PDF