Chi tiết về Tác giả

Hòa và cs, Bùi Phương

  • T. 19, S. 1 (2012) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu dánh giá điều kiện vệ sinh và tồn dư một số chât kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong chăn nuôi ong và mật ong tại các tỉnh phía Nam
    Tóm tắt  PDF