Chi tiết về Tác giả

Bình, Cấn Xuân

  • T. 19, S. 2 (2012) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
    Thực trạng và giải pháp cải thiện điều kiện và nâng cao năng lực cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
    Tóm tắt  PDF