Chi tiết về Tác giả

Bích Phượng, Cao Thị

  • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    So sánh một số đặc tính sinh học của chủng virus PRRS phân lập tại Việt Nam (KTY-PRRS-04) qua các đời cấy truyền
    Tóm tắt  PDF