Chi tiết về Tác giả

Hà, Giang Hoàng

  • T. 24, S. 5 (2016) - Nâng cao - Tham khảo
    Các loại vòng tẩm progesterone đặt âm đạo đang sử dụng trên thế giới nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đại gia súc
    Tóm tắt  PDF
  • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Khảo sát nồng độ cortisol huyết thanh khi đặt vòng ProB vào âm đạo bò
    Tóm tắt  PDF