Chi tiết về Tác giả

Bầu, Lê Văn

  • T. 19, S. 2 (2012) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
    VAI TRÒ CỦA THÚ Y CƠ SỞ VÀ THÚ Y TƯ NHÂN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC GIA CẦM TẠI TỈNH KIÊN GIANG.
    Tóm tắt  PDF