Chi tiết về Tác giả

Bằng, Nguyễn Phi

  • T. 23, S. 4 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Tinh hình nhiễm giun sán đường tiêu hóa ở chó và mối tương quan giữa yếu tố nguy cơ lây nhiễm sang người tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
    Tóm tắt  PDF