Chi tiết về Tác giả

Bích Đào, Nguyễn Thị

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại Thái Nguyên
    Tóm tắt  PDF