Chi tiết về Tác giả

Bích Ngà, Nguyễn Thị

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Tương quan giữa tỷ lệ nhiễm giun kim Heterakis Gallinarum với tỷ lệ mắc bệnh đầu đen ở gà
    Tóm tắt  PDF