Chi tiết về Tác giả

Bích Nga, Nguyễn Thị

  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Đặc điểm phân loại và xác định genotyp histomonas meleagridis gây bệnh trên gà ở Thái nguyên và Bắc Giang bằng chỉ thị gen 18s ribosome
    Tóm tắt  PDF
  • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Giám định loài giun đũa chó Toxocara canis ở Việt Nam bằng phương pháp sinh học phân tử
    Tóm tắt  PDF