Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Thị

  • T. 24, S. 4 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Đánh giá đặc tính sinh học và hiệu quả bảo quản tinh chó Bully trong môi trường chứa ascorbic acid và lòng đỏ trứng gà ở 5oC
    Tóm tắt  PDF