Chi tiết về Tác giả

Bích Vân, Thái Thị

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nâng cao - Tham khảo
    Tình hình hoạt động và vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Kon tum
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 2 (2017) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
    Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
    Tóm tắt  PDF