Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 01 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học

Đào Duy Hân

Tóm tắt


Nêu ra một số nguyên tắc giúp dạy tốt ở bậc đại học như : tăng cường tiếp xúc giữa giảng viên và sinh viên, khuyến khích các hoạt động hợp tác giữa sinh viên, khuyến khích các phương pháp học tập tích cực, cung cấp thông tin phản hòi kịp thời đồng thời xem trọng thời gian.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X