Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 02 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Duy Gia

Tóm tắt


Bài viết nêu lên một số vấn đề như hội nhập kinh tế quốc tế hệ thống ngân hàng, Hệ thống ngân hàng Việt Nam - thực trạng thời cơ và thách thức và thúc đẩy quá trình cạnh tranh - phát triển - hội nhập.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X