Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 06 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng cường giáo dục, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên - yêu cầu cấp bách của đổi mới giáo dục đại học

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Muốn  thành  công  trong công việc và cuộc sống, sinh viên cần được trang bị kiến thức và rất nhiều kỹ năng. Khi đánh giá năng lực của người lao động, người sử dụng lao động cũng thường căn cứ vào các tiêu chí liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công việc.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X