Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 06 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cấu trúc quy trình kinh doanh xuất khẩu tại các doanh nghiệp TP.HCM

Nguyễn Xuân Minh

Tóm tắt


Trong  điều  kiện hội  nhập  kinh  tế quốc tế,  các  doanh  nghiệp TP.HCM ngày càng chủ động  hơn  trong  nỗ  lực xuất  khẩu,  vươn  ra  thị trường  thế giới  và xác lập vị thếtại thị trường nước ngoài. Thời  gian  qua,  với tác  động  của  cuộc khủng hoảng tài chính- tiền tệ bắt đầu từ châu Á vào năm 1997 đến cuộc khủng hoảng kinh tếtoàn cầu gần  đây,  các  doanh  nghiệp  xuất khẩu  trên  địa  bàn  TP.HCM  luôn phải nỗ lực vượt qua các khó khăn trong quá trình xuất khẩu. Qua cuộc khảo sát 174 doanh nghiệp có tham gia xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn TP.HCM do tác giả thực hiện vào tháng  01/2010,  những  khó  khăn chủ yếu trong quá trình xuất khẩu là: các rào cản thương mại do nước nhập  khẩu  đưa  ra,  năng  lực  cạnh tranh của hàng xuất khẩu hạn chế, thông tin về thị trường xuất khẩu không  đầy  đủ  và lạc  hậu,  kênh phân  phối  chưa  hoàn  thiện,  thời gian  thực  hiện  các  đơn  đặt  hàng kéo dài     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X