Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 08 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng của thành phố Cần Thơ: Cách tiếp cận tổng năng suất các yếu tố

Đặng Hoàng Thông, Võ Thành Danh

Tóm tắt


Mô hình tăng trưởng kinh tế của VN theo chiều rộng hay chiều sâu đã được nhiều người đề cập đến. Một số ý kiến ủng hộ quan điểm tăng  trưởng  kinh  tế  theo  chiều rộng cho rằng VN đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển cần tích lũy vốn nhiều hơn nữa để phục vụ cho quá trình tăng trưởng trong tương lai. Ý kiến ủng hộ VN nên chú ý tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu vì lẽ chỉ có tăng trưởng theo chiều sâu mới có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn. Một số ý kiến lại cho rằng chúng ta cần phải vừa chú trọng tích lũy các    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X