Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 09 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp để cải cách doanh nghiệp nhà nước hiện nay

Nguyễn Duy Gia

Tóm tắt


 Cải  cách  DNNN  là tất yếu phù hợp với qui luật chung của quá trình tăng trưởng và phát trưởng  kinh  tế  của  các  nước  trên thế giới cũng như VN. Những năm qua,  VN  đã  từng  bước  cải  cách DNNN cho phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện đại và đã thu được các kết quả tích cực như đã phân tích. Bên cạnh đó quá trình cải cách DNNN đang bộc lộ những hạn chế về tốc độ, về tổ chức lại bộ máy, về hiệu quả SXKD, về năng lực cạnh tranh. Vì vậy từ nay đến năm 2015, VN phải đẩy mạnh CPH các DN lớn, đang nắm giữ các ngành kinh tế trọng yếu của nền kinh tế để tạo sức cạnh tranh mới, nâng cao hiệu quả SXKD, đẩy nhanh tăng trưởng nền kinh tế    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X