Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 9(19) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam: Giải pháp “đột phá mới” nhằm ổn định và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững

Chu Văn Cấp, Nguyễn Đình Hiền

Tóm tắt


Sau hai thập kỷ tăng trưởng nhanh và ổn định, kể từ năm 2007 đến nay, nền kinh tế VN đã bộc lộ nhiều khó khăn, yếu kém và suy giảm, một mặt tác động của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu 2008-2009, những ảnh hưởng tiêu cực của nó đã làm bộc lộ những yếu kém của nền kinh tế VN. Mặt khác, khả năng tăng trưởng kinh tế theo mô hình dựa chủ yếu vào vốn đầu tư (chủ yếu là vốn đầu tư nước ngoài), lao động rẻ, chất lượng thấp và nặng về khai thác tài nguyên ... đã tới giới hạn và bộc lộ những hạn chế, yếu kém, thậm chí cả những sai lầm. Bài viết phân tích và trình bày nguyên nhân và những giải pháp cần thiết để tái cơ cấu nền kinh tế VN.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X