Kinh nghiệm quốc tế về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài học cho Việt Nam

  • Nguyễn Thế Bính

Abstract

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là hệ thống doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các DNNVV thường gặp nhiều trở ngại khi phải đối mặt với những biến động kinh tế và sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình kinh tế khác. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp về hành lang pháp lý, trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển như: tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, thị trường, chính sách phát triển phù hợp trong từng giai đoạn phát triển. Đây cũng là những vấn đề mà VN cần tham khảo trong quá trình triển khai chiến lược phát triển DNNVV.    
Published
2013-11-25