Vol. 1 No. 3 (2017): Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa

MỤC LỤC - TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Tập 1, số 3, 2017

1. Hoàng Thu Ba

The effectiveness of presenting and practising ESP vocabulary in minimal context: a study at Thuongmai University

Hiệu quả giới thiệu và luyện tập từ vựng chuyên ngành mới qua ngữ cảnh tối thiểu cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

Tóm tắt - Toàn văn

2. Nguyễn Thị Thanh Bình

Integrating critical thinking in EFL classes: curent practices and prospects

Việc phát triển tư duy phản biện ở các lớp ngoại ngữ tiếng Anh: thực trạng và triển vọng

Tóm tắt - Toàn văn

3. Trịnh Thị Thu Hương

Phân tích lỗi sai của sinh viên khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên khi học âm uốn lưỡi trong tiếng Hán và những kiến nghị trong dạy - học

Error analysis of students at Thai Nguyen University - School of Foreign Languages when studying Chinese tongue twister sound and implications in teaching and learning

Tóm tắt - Toàn văn

4. Cao Thị Xuân Liên

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược để dạy kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

The application of flipped classroom model to teach writing skills to EFL students at University of Foreign Languages, Hue University

Tóm tắt - Toàn văn

5. Lê Hồng Linh

Extrinsic and intrinsic motivation of English as a foreign language (EFL) student of public universities in Ho Chi Minh city

Động lực bên ngoài và động lực nội tại của sinh viên học ngoại ngữ tại các trường đại học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt - Toàn văn

 

6. Tôn Nữ Mỹ Nhật

Lexical loads of mathematica discourse for young learners: a step towards vocabulary evaluation of multi-semiotic discourse

Độ khó từ vựng trong thể loại toán dành cho lứa tuổi tiểu học: bước tiếp cận đánh giá từ vựng trong diễn ngôn đa thức

Tóm tắt - Toàn văn

7. Tôn Nữ Ái Quyên

Factors affecting engineering students’ motivation in practising English speaking skills at College of Urban Works Construction

Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ luyện nói tiếng Anh của sinh viên kỹ thuật Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

Tóm tắt - Toàn văn

8. Lê Lâm Thi

Ẩn dụ ý niệm về vẻ đẹp ngoại hình của con người trong tiếng Việt

Conceptual metaphors for physical beauty in Vietnamese

Tóm tắt - Toàn văn

9. Võ Nguyễn Thùy Trang

Ngôn ngữ mang chức năng phán xét, đánh giá trong văn bản về bình luận xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

Linguistic expression of judgment and appreciation in English and Vietnamese newspaper articles of social issues

Tóm tắt - Toàn văn

10. Nguyễn Ngọc Trân

An investigation into common errors in Vietnamese-English translation made by third-year English major students at Thu Dau Mot University

Điều tra về lỗi dịch Việt-Anh của sinh viên tiếng Anh năm 3 tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt - Toàn văn

 

Published: 2018-05-11