Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

1. Mục đích và phạm vi của tạp chí
- Công bố, phổ biến những kết quả nghiên cứu triết học trong nước và ngoài nước, nhất là những nghiên cứu những vấn đề triết học nảy sinh từ thực tiễn Việt Nam trên lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; từ góc độ triết học, góp phần vào việc cung cấp các căn cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa; vào việc xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung cho cán bộ và nhân dân, giới thiệu những công trình nghiên cứu tư tưởng dân tộc ta và tinh hoa triết học tiến bộ của các nước khác, góp phần phát triển văn hóa triết học Việt Nam.
2. Đối tượng phục vụ và phạm vi phát hành của tạp chí:
- Toàn dân, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cán bộ làm công tác lý luận ở Trung ương và địa phương, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cả nước.
- Tạp chí phát hành trong cả nước.

 

Chính sách về chuyên mục

Các bài viết/Articles

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 


Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP