Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA PHỨC CHẤT HỖN HỢP PHỐI TỬ 2-HYĐROXYNICOTINAT VÀ O-PHENANTROLIN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG

Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Thị Lan Anh

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224