Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Ni(II), Cr(VI) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN

Vũ Thị Hậu, Trịnh Thu Nguyên

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224