Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ KẾT HỢP VỚI OXI HÓA NÂNG CAO FENTON

Nguyễn Trung Dũng, Đoàn Thị Thêm, Đổng Thị Oanh, Nguyễn Thị Phượng

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224