Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (THANH HÓA) VỚI ETYLTRIPHENYL PHOTPHONI BROMUA

Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Giang Long

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224