Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA PHỨC CHẤT Pd(II) VỚI PHỐI TỬ 4-ETYLTHIOSEMICACBAZON CHỨA HỢP PHẦN PYREN

Nguyễn Thị Minh Hải, Khuất Thị Thúy Hà

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224