T. 22, S. 4 (2017)

Mục lục

Bài báo

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC CHẤT Eu(III), Gd(III), Tb(III), Yb(III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ 2-PHENOXYBENZOAT VÀ O-PHENANTROLIN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Văn Trung 1
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA PHỨC CHẤT HỖN HỢP PHỐI TỬ 2-HYĐROXYNICOTINAT VÀ O-PHENANTROLIN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Thị Lan Anh 7
KHẢO SÁT QUY TRÌNH PHÂN TÍCH METYL THỦY NGÂN TRONG TRẦM TÍCH TRÊN THIẾT BỊ SẮC KÝ KHÍ GC-ECD PDF
Trịnh Thị Thủy, Lê Thị Trinh, Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi 13
BIẾN TÍNH DIATOMIT BẰNG OXIT MANGAN VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ ION Cu(II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Hồ Sỹ Thắng, Phạm Đình Dũ 22
PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ DẪN XUẤT CHÍNH CỦA PHENOL TRONG NƯỚC THẢI CỐC TRÊN GC/MS Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Thảo, Lê Trung Việt, Nguyễn Quang Trung 30
ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO W-TiO2/BENTONIT CÓ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CAO DƯỚI ÁNH SÁNG NHÌN THẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Sỹ Lương 37
CỐ ĐỊNH CÁC HẠT NANO N-TiO2 TRÊN BENTONIT ĐỂ PHÂN HỦY QUANG XÚC TÁC XANH METYLEN TRONG DUNG DỊCH NƯỚC DƯỚI NGUỒN ÁNH SÁNG NHÌN THẤY Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Sỹ Lương 45
XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG TRONG RƯỢU TẠI VIỆT NAM TRÊN THIẾT BỊ ICP/MS Tóm tắt PDF
Hoàng Minh Tạo, Nguyễn Quang Trung, Lê Văn Nhân, Nguyễn Ngọc Tùng, Phạm Thị Phương Thảo, Phạm Thị Trà, Vũ Đức Nam 53
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT NHÓM SILYMARIN TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Cao Công Khánh, Lê Thị Hồng Hảo, Lê Huyền Trâm 62
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NORKETAMIN TRONG MẪU NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (GC/MS) Tóm tắt PDF
Đặng Đức Khanh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Văn Duy, Trần Thị Thúy 70
XÁC ĐỊNH VI KHUẨN SINH SẮC TỐ ĐỎ SERRATIA MARCESCENS TRONG THỰC PHẨM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Trung, Phạm Như Trọng, Tạ Thị Yến, Đặng Thị Oanh, Lê Thị Hồng Hảo 76
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Ni(II), Cr(VI) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hậu, Trịnh Thu Nguyên 81
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CAO ETHYL ACETATE CỦA CÂY BẠCH ĐẦU ÔNG VERNONIA CINEREA (L.) LESS, HỌ CÚC (ASTEACEAE) Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tuân 89
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ KẾT HỢP VỚI OXI HÓA NÂNG CAO FENTON Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Dũng, Đoàn Thị Thêm, Đổng Thị Oanh, Nguyễn Thị Phượng 98
TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ĐỘC TÍNH TẾ BÀO CỦA PHỨC CHẤT Pt(II), Pd(II) VỚI PHỐI TỬ BAZƠ SCHIFF (R)-,(S)-N-5-FLOUROSALICYLIDENE- 1-PHENYLETHYLAMINE Tóm tắt PDF
Lâm Quang Hải, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Bích Hường 108
XỬ LÝ TOLUEN BẰNG VẬT LIỆU NANO TiO2 PHA TẠP NITƠ PHỦ TRÊN SỢI OXIT NHÔM (N-TiO2/Al2O3) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ, Mã Thị Anh Thư, Nguyễn Mạnh Nghĩa 115
TỔNG HỢP SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (THANH HÓA) VỚI ETYLTRIPHENYL PHOTPHONI BROMUA Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Giang Long 121
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC CHẤT Nd(III) VỚI MỘT SỐ AMINOAXIT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Hường 127
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA PHỨC CHẤT Pd(II) VỚI PHỐI TỬ 4-ETYLTHIOSEMICACBAZON CHỨA HỢP PHẦN PYREN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hải, Khuất Thị Thúy Hà 134
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TỈ LỆ NANO SILICA BIẾN TÍNH HỮU CƠ VÀ LOẠI DẦU KHOÁNG TRONG CHẾ TẠO MỠ BÔI TRƠN CHỐNG ĂN MÕN KIM LOẠI Tóm tắt PDF
Lê Thanh Sơn, Lê Quang Tuấn, Nguyễn Sơn Nam 140
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA PHỨC CHẤT Eu(III), Yb (III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-LƠXIN VÀ IMIDAZOL Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Diêm Thị Dung 147
HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH MELANIN TRÊN TẾ BÀO B16 CỦA CÁC CAO CHIẾT BẠCH ĐẦU ÔNG (VERNONIA CINEREA) Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tuân, Mai Văn Hiếu 153
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG MẪU QUẶNG CHỨA BASTNEZIT, BARIT, FLORIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUỒN PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES) Tóm tắt PDF
Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Đoàn Thị Mơ, Trần Hoàng Mai, Trần Thị Thanh Hiền 161
STUDY ON NMR SPECTRA OF SOME SECONDARY AMINES SYNTHESIZED FROM VANILLIN Tóm tắt PDF
Duong Quoc Hoan 167
SCREENING ON ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF VEGETABLE AND FRUIT BY-PRODUCTS FROM THE MEKONG DELTA AND USING MANGOSTEEN PEEL EXTRACT FOR WHITE SHRIMP COLD STORAGE Tóm tắt PDF
Phan Thi Anh Dao, Do Thi Bich Huyen 173
ANALYSIS OF NMR SPECTRA OF SUBSTITUTED 4-AZIDO-2-METYLQUINOLINES Tóm tắt PDF
Le The Duan, Nguyen Dinh Thanh, Tran Thi Thanh Van 181


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224